top of page

PRAKTIKA

Pacientui ar jo atstovui

advokatas atstovauja pacientus ir jų artimuosius ar atstovus Žalos be kaltės procese, rengia Prašymą dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo, atstovauja juos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, rengia ieškinius ir atstovauja teismuose šio pobūdžio ginčuose. 

Svarbu ir būtina žinoti, kad vadinamas „žalos be kaltės“ procesas taikytinas tik dėl pacientui padarytos (atsiradusios) žalos nuo 2020 m. sausio 1 d. Todėl visi pacientui atsiradusios žalos iki 2019 m. gruodžio 31 d. atvejai turi būti nagrinėjami pagal iki įstatymo Nr. XIII-2377 įsigaliojimo dienos galiojusias nuostatas.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo.

Į Komisiją turi teisę kreiptis šie asmenys: 1. Pacientas; 2. asmuo, kuris buvo mirusio paciento išlaikomas arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, nedarbingi tėvai (įtėviai) ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), 3. mirusio paciento vaikas, gimęs po jo mirties, 4. mirusio paciento darbingi tėvai (įtėviai) ir pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kuriuos su pacientu siejo ypač artimas ir glaudus ryšys.

Pastaba. susiformavusi teismų praktika numato platesnį asmenų ratą, todėl siūlome konsultuotis su advokatu, kas gali prašyti žalos.

Šie asmenys, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, turi kreiptis su prašymu į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją.

Prašyme turi būti nurodyta žala, prašomos atlyginti žalos dydis ir aplinkybės (faktinis pagrindas), pagrindžiančios žalą ir reikalaujamos atlyginti žalos dydį. Prie prašymo taip pat pridedami, jeigu pacientas juos turi, dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes (faktinį pagrindą).

Žala atlyginama, jeigu Komisija nustato, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento sveikatai yra padaryta žala ir kad tai nėra neišvengiama žala.

 

Komisija priima sprendimą atlyginti žalą nevertindama asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltės.

Žala atlyginama iš Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, lėšų.

Pacientas ir kiti asmenys, turintys teisę į pacientų sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimą, per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo ar turėjo sužinoti apie Komisijos sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo klausimo nagrinėjimo iš esmės.

__________________________________________________

 

Advokatas suteikia profesionalią konsultaciją dėl kiekvieno individualaus klinikinio-teisinio atvejo, paciento teisių gynimo ir žalos nustatymo bei atlyginimo, parengia paciento vardu teisinius dokumentus skirtus gydymo įstaigai, kitiems, 

pareiškimą – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai, ieškinį ir kitus procesinius dokumentus – teismui, atstovauja paciento teisinius interesus tiek ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tiek teisme (civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose nukentėjusiojo sveikatos  sutrikdymo, sužalojimo bylose).

Advokatas sukaupęs didelę patirtį iš įvairių klinikinių-teisinių santykių: GMP paslaugų, akušerijos, kardiologijos, šeimos,  neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, urologijos, pulmonologijos, odontologijos (bendrosios, implantavimas, protezavimas) ir t.t.

 

Asmenims, besikreipiantiems dėl darbingumo lygio (neįgalumo) nustatymo, parengia skundus dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus sprendimo, Ginčų komisijos sprendimo, atstovauja pareiškėjo interesus administraciniuose teismuose

Specialistui

Gydytojui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistui advokatas suteikia profesionalią konsultaciją dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimų (Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje), parengia specialisto vardu teisinius dokumentus, atstovauja dėl pacientų ar jų atstovų pateiktų skundų dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo, atstovauja specialistų teisinius interesus visose institucijose, ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose (BK 229 str. „Tarnybos pareigų neatlikimas“ ir t.t.).

Įstaigai

asmens sveikatos priežiūros įstaigai advokatas teikia konsultacijas ir rengia dokumentus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti ar tikslinti.

konsultuoja, rengia atsakymus į pacientų skundus ar reikalavimus dėl žalos atlyginimo, atstovauja,

rengia dokumentus dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija),

rengia teisinius dokumentus ir atstovauja įstaigos interesus visose institucijose ir įstaigose (VLK, VASPVT, prokuratūra, darbo inspekcijai, Vyriausioji administracinių ginčų komisija, teismai ir t.t.),

atstovauja įmonių, komercinių sutarčių teisiniuose santykiuose.

Medicinos auditui

Visoms įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalomas Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 (Žin., 2008, Nr. 53-1992). Reikalavimų aprašo tikslas – nustatyti pagrindines asmens sveikatos priežiūros įstaigų  veiklos kryptis teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti ir vidaus medicininio audito darbo principus.

Vadovaujantis minėto Aprašo reikalavimais, įstaiga privalo turėti pasirengusios:

 • Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei jos įgyvendinimo priemones;

 • Organizacinius ir klinikinius kokybės rodiklius sveikatos priežiūros paslaugų procesui ir/ar rezultatams vertinti;

 • Vidaus medicininio audito veiklos aprašą ir planą;

 • Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarką;

 • Struktūrinių padalinių (-io) darbo organizavimo tvarką;

 • Medicininių dokumentų pildymo tvarką;

 • Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką;

 • Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarką;

 • Pacientų skundų nagrinėjimo tvarką;

 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką;

 • Mirčių atvejų nagrinėjimo tvarką;

 • Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius, susijusių su medicinos prietaisų, vaistinių preparatų naudojimu, hospitaline infekcija registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašą;

 • Įstaigoje atliekamų tyrimų, taikomų gydymo metodų aprašą ir t.t.

 

Advokatas konsultuoja dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sistemos įdiegimo, priežiūros, rengia šios sistemos dokumentus, dalyvauja vidaus medicinos audito grupės veikloje (ne medicinos auditoriaus teisiniu statusu), atstovauja susitikimuose su pacientu ir jo atstovais, Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, kitose įstaigose ir institucijose.

bottom of page